Geldzaken

Hypotheek uitgelegd

Veelgestelde vragen

Algemeen/overig

Sinds 2013 geldt in Nederland het eensporig rentebeleid, wat inhoudt dat banken voor nieuwe en bestaande klanten dezelfde tarieven moeten hanteren wanneer de klanten hetzelfde risicoprofiel delen.

Dit ligt eraan of jij en je partner het met elkaar eens zijn, en samen de scheiding aanvragen en daarom samen één advocaat kunnen hebben, of dat jullie het los van elkaar regelen en ieder een eigen advocaat nodig hebben.

Ja, om een scheiding aan te vragen is een advocaat nodig die de scheiding aan kan vragen bij de rechtbank.

Ja, wanneer je meer eigen geld inlegt, worden de maandlasten van de hypotheek lager.

Dit komt omdat het hypotheektarief niet voor iedereen gelijk is en afhankelijk is van verschillende factoren zoals de marktwaarde van de woning en je eigen inleg.

Wanneer je wilt scheiden heb je een advocaat nodig. Samen met de advocaat wordt besproken wat er geregeld moet worden en de advocaat dient een verzoek voor de scheiding in bij de rechtbank.

Je hebt een bedrag nodig van ongeveer vier tot zes procent van de koopsom.

De kosten van mediation kunnen verschillen per mediation. Ook hangt het heel erg af van het aantal keren dat u een mediator raadpleegt en de duur hiervan, aangezien de kosten per uur gaan. Doorgaans kost een mediator € 150 per uur.

Dit wordt bepaald door de hoogte van je inkomen en de waarde van je koophuis. Je kunt dan niet meer lenen dan het huis waard is. De waarde van het huis wordt vastgesteld door een taxateur. Wanneer je een appartement koopt, dan houdt de hypotheekaanbieder ook rekening met de kosten voor de Vereniging van Eigenaren.

Nee, het is niet mogelijk om een hogere hypotheek af te sluiten voor overige kosten.

Voor hypotheken afgesloten na 1 januari 2013 geldt een nieuwe regel waarbij je alleen aftrek kan krijgen als je een lineaire of annuïtaire hypotheek hebt.

Sinds 1 januari 2018 is het niet meer mogelijk om een huis te kopen zonder inleg van eigen geld.

Ja, in principe is het met een Wajong-uitkering mogelijk om een hypotheek af te sluiten.

Er zijn maar weinig hypotheekverstrekkers die een recreatiewoning volledig willen financieren. Voor een recreatiewoning is de hypotheekrente niet aftrekbaar. Ook niet als je de financiering van dit huis via de hypotheek op je hoofdwoning laat lopen. Dit hypotheekdeel wordt als consumptieve lening beschouwd en de rente over dat deel van de lening is om die reden niet aftrekbaar.

Ja, wanneer je stijgend salarisperspectief aantoonbaar is kan de geldverstrekker hier rekening mee houden bij de hypotheekaanvraag.

Omdat de rente op dit moment erg laag is, kiezen veel mensen ervoor om hun hypotheek over te sluiten naar een hypotheek met een lagere rente. Hier zijn echter voorwaarden aan verbonden, zoals het betalen van een boeterente. Meestal staat dit niet in verhouding tot het profijt van de lage rente die de nieuwe hypotheek met zich meebrengt.

Nee, de hypotheek mag niet hoger zijn dan de waarde van het huis.

Wanneer je huis 'onder water staat' en de verwachte verkoopprijs dus lager is dan de hypotheekschuld, mag je gewoon verhuizen. Je komt echter wel met een restschuld te zitten.

Ja, het is bij variabele rente verplicht om een inzicht te geven hoe een aanbieder tot het betreffende percentage is gekomen.

Het doel van de regels is om de hypotheekschulden van mensen met een koopwoning te verminderen.

Een scheiding is definitief wanneer de beslissing van de rechter in het huwelijksgoederenregister van de burgerlijke stand is ingeschreven.

Het oversluiten van een hypotheek kan grofweg in de volgende situaties interessant zijn:

 • De nieuwe hypotheek kent een lagere rente en/of betere overige voorwaarden dan je huidige hypotheek.
 • Jouw situatie is veranderd, waardoor er andere prioriteiten gelden voor een hypotheekkeuze.

Als je huis onder water staat, is de verwachte verkoopprijs lager dan de hypotheekschuld die op het huis rust. Hierdoor kan er een restschuld ontstaan bij de verkoop.

Wanneer je een hypotheek oversluit, sluit je een nieuwe apotheek af bij een andere bank om de oude hypotheek af te lossen.

 • De rentevaste termijn
 • Hoe wil je de lening aflossen
 • Betalingsrisico’s
 • Nazorg: Wat zijn jouw wensen betreffende Periodiek Financieel Onderhoud?

Je betaalt per maand een gelijk bedrag voor je aflossing van je hypotheekschuld. Hierdoor gaat je hypotheekschuld maandelijks met een vast bedrag omlaag. De hypotheekrente die je betaalt neemt dus af gedurende de looptijd. Aan het begin van de looptijd heb je veel hypotheekrenteaftrek.

 • Je overige lasten en uitgaven kunnen stijgen
 • Je inkomen kan dalen
 • Bij een aflossingsvrije hypotheek los je niks af
 • De rente kan gestegen zijn

 • De hypotheekvorm
 • De hoogte van de hypotheek
 • De rentevastperiode
 • De Nationale Hypotheek Garantie

De kosten van mediation worden meestal gedeeld door beide partijen.

Dit hangt af van het inkomen en vermogen van jezelf en je partner, soms wordt mediation deels vergoed door de overheid. Op de website van rechtsbijstand kunt je inzien of je in aanmerking komt voor gedeeltelijke vergoeding van mediation.

Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat deze een opdracht wil laten uitvoeren.

Een aanhorigheid is een object dat bij een (on)gebouwd eigendom hoort.

Een aankoopkeuring is een grondige inspectie van een aan te kopen woning, met het doel een helder beeld te geven van de bouwkundige staat.

Aankoopkosten zijn de kosten die je maakt bij de aankoop van een woning.

Een aankoopsom is de prijs die de koper en verkoper van een woning, na onderhandelingen, overeen zijn gekomen.

Een aanmerkelijk belang heb je wanneer je minimaal 5% van een binnen- of buitenlandse vennootschap hebt.

Aanpasbaar bouwen is het zodanig bouwen en ontwerpen van een woning, dat er rekening wordt gehouden met toekomstige aanpassingen.

Een aanschrijving is een schriftelijke mededeling van het college van Burgemeester en Wethouders aan de eigenaar van een onroerende zaak waarin de eigenaar verplicht wordt voorzieningen te treffen.

Aanvaarden is dat de rechten en plichten van de erflater overgaan op de erfgenaam als deze de erfenis aanvaardt.

Een aanvangschuld is de hoogte van de oorspronkelijke hypotheek.

Een ABC-akte is een verkoopcontract waarbij een onroerende zaak door partij A aan partij B wordt verkocht en dan verkoopt B het aan partij C.

Acceptatie van hypotheekofferte is het ondertekenen van de hypotheekofferte.

Accessie is een ander woord voor natrekking en betekent het automatisch verkrijgen van eigendom.

Accessoir recht wordt ook wel afhankelijk recht genoemd, omdat het niet zelfstandig kan bestaan.

Administratiekosten zijn kosten die in rekening worden gebracht door de geldverstrekker of hypotheekverstrekker voor het behandelen van een hypotheekaanvraag.

Afbetaling van de hypotheek is het maandelijks aflossen van de hypotheek.

De afkoopwaarde is het bedrag dat de verzekerde krijgt wanneer een levensverzekering voortijdig wordt beëindigd.

Het afkopen van een levensverzekering is het voortijdig beëindigen van een levensverzekering.

Een aflossingsnota is een overzicht waarop je huidige hypotheekschuld staat.

Een aflossingsschema is de manier waarop bij de verschillende hypotheekvormen de aflossing van de schuld plaatsvindt.

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheekvorm waarbij je gedurende de looptijd alleen rente betaalt en niet aan het aflossen bent.

Afsluitkosten zijn alle kosten die gemaakt worden wanneer je een hypotheek afsluit.

Een aftrekpost is een bedrag dat je bij je belastingaangifte mag opgeven. Dit bedrag wordt dan van je belastbaar inkomen afgehaald.

Een akte van levering is een eigendomsbewijs, waarin is opgenomen dat het onroerend goed echt het eigendom is van de nieuwe eigenaar.

De algemene voorwaarden bevatten afspraken die gemaakt zijn en in een schriftelijke overeenkomst zijn vastgesteld.

Een annuïtaire hypotheek, ook wel annuïteitenhypotheek genoemd, is een hypotheekvorm waarbij er maandelijks een vast bedrag wordt afgelost.

Annuïteit is het vaste maandelijkse bedrag dat gedurende de looptijd van een annuïtaire hypotheek wordt betaald.

Een annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij er maandelijks een vast bedrag wordt afgelost.

Annuleren is het niet door laten gaan (ontbinden) van een hypotheekofferte die door een geldverstrekker en de klant is ondertekend.

Het anti-speculatiebeding is een beperkende voorwaarde die door de gemeente of verkoper van een woning, aan de koper wordt gesteld.

Appartementsrecht heb je wanneer je mede-eigenaar bent van het hele flatgebouw en de bijbehorende grond en je exclusief recht heb op het gebruik van een appartement.

Een arbeidsongeschikheids-verzekering is een verzekering die wordt uitgekeerd wanneer je, om wat voor reden dan ook, niet meer kunt werken.

Een architect is een ontwerper van gebouwen.

Een authentieke akte is een akte die door een openbaar ambtenaar is opgesteld en van een waarmerk is voorzien.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een onafhankelijke gedragstoezichthouder voor de financiële markten en dus voor alle partijen die actief zijn op het gebied van sparen, beleggen, lenen en verzekeren.

Baatbelasting is een belasting die door de gemeente wordt geheven bij eigenaren van een woning of een bedrijf in een gebied waar betere voorzieningen komen.

Bandbreedterente is een rentevorm die het midden houdt tussen een vaste en een variabele rente.

Bankgarantie is een verklaring van de bank, waarin staat dat zij de waarborgsom zullen betalen als de koper zijn verplichting niet nakomt.

Bankhypotheek is een hypotheekvorm waarbij je in het Kadaster een hoger bedrag inschrijft dan je daadwerkelijk leent.

Een basishypotheek is een hypotheek die onder standaardcondities wordt verstrekt, waarvoor een basis hypotheekrente wordt gerekend en waarvoor er standaard hypotheekvoorwaarden zijn.

Basisrente is het standaard rentetarief van een hypotheek en bevat standaardcondities.

De bebouwingsdichtheid is het aantal woningen per vierkante meter of hectare.

De bedenktijd is de wettelijke tijd die een koper heeft om, zonder reden van opgave, de koopovereenkomst kosteloos te ontbinden.

Een beding ter voorkoming van het wegneemrecht is een beding waarin staat dat de hypotheekgever het recht niet heeft om verbeteringen die na de datum van de hypotheekakte zijn aangebracht, weg te nemen.

Het belastbaar loon is het loon waar de werknemersaftrek vanaf is. Dit is ook het loon waarover belasting wordt betaald.

De belastbare som is het deel van het inkomen waar je belasting over moet betalen.

Belasting Box 1 is de eerste box waarin de inkomstenbelasting is ingedeeld. De inkomstenbelasting is ingedeeld in drie boxen.

Belasting Box 2 is de tweede box waarin de inkomstenbelasting is ingedeeld. De inkomstenbelasting is ingedeeld in drie boxen.

Belasting Box 3 is de derde box waarin de inkomstenbelasting is ingedeeld. De inkomstenbelasting is ingedeeld in drie boxen.

De belastinggrondslag is de norm waarop een belasting is gebaseerd.

Belastingschijven zijn verschillende schijven waarin het belastingpercentage dat je over je inkomen moet betalen, is bepaald.

De belastingvrije som is een deel van het inkomen waar geen belasting over betaald hoeft te worden.

Een beleggingsfonds is een financiële instelling die gelden van individuele spaarders of inleggers belegt.

Een beleggingshypotheek is een hypotheekvorm waarbij je premie wordt belegd.

Beneficiair aanvaarden is het aannemen van de nalatenschap onder de voorwaarde dat je niet aansprakelijk bent voor schulden die groter zijn dan de bezittingen.

Bereidstellingsprovisie is het bedrag aan kosten dat door de geldgever in rekening wordt gebracht voor het verlengen van een offerte.

Een beroepschrift is een schriftelijk protest waarin je aangeeft het niet eens te zijn met een beslissing van een overheidsinstantie.

Beroepskosten zijn de kosten die je maakt om je beroep uit te kunnen oefenen.

Een beschermd dorpsgezicht is een landelijke erkenning van de cultuurhistorische waarde van een gebied.

Een beschermd stadsgezicht is een landelijke erkenning van de cultuurhistorische waarde van een gebied.

Een beschikking is een beslissing van een bestuursorgaan waarbij een verplichting wordt opgelegd, rechten worden toegekend of rechten worden geweigerd.

Beslag is een maatregel die getroffen kan worden waarbij je geen rechten meer over je eigendom(men) hebt.

Een bestemmingsplan is een plan waarin wordt beschreven wat er met een bepaalde ruimte in een gemeente mag gebeuren.

Betekenen is het officieel overhandigen van een gerechtelijk stuk zoals een dagvaarding of een vonnis.

Een bewonersverklaring is een verplichte verklaring bij een premiekoopwoning van de eigenaar van een woning waarin staat dat de woning een vol jaar is bewoond.

Bezwaarde eigendom is eigendom dat bijvoorbeeld door een hypotheekverstrekker opgeëist kan worden.

Een bezwaarschrift is het schriftelijk indienen van een bezwaar tegen een beslissing bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft.

Een bijleenregeling is een regeling waarbij je, wanneer je al een woningbezitter bent en een nieuwe woning koopt, de overwaarde moet gebruiken om je nieuwe woning te bekostigen.

Bijpandstelling is het toevoegen van een extra onderpand bij een bestaande hypotheek.

BKR is een afkorting van Bureau Krediet Registratie

Een BKR-toetsing is een check die door geldverstrekkers wordt gedaan om te kijken of degene die geld wilt lenen, geen negatieve registratie heeft. Een negatieve registratie houdt in dat de kredietnemer betalingsachterstanden heeft. Een negatieve registratie blijft vijf jaar staan. Ook als de achterstanden zijn betaald.

Een bloot eigenaar is iemand die een onroerende zaak heeft, maar hier geen gebruik van maakt. Iemand anders heeft het recht van gebruik.

Bloot eigendom is het eigendom dat iemand op onroerend goed heeft, maar geen gebruik van mag maken. Iemand anders heeft recht om gebruik te maken van het onroerend goed.

Bodemrecht is het recht dat de Belastingdienst heeft om als eerste beslag te leggen op goederen bij een onderneming die failliet gaat.

Een boedelscheiding is de verdeling van bezittingen en schulden tussen twee of meerdere personen.

Boeterente is een boete die je betaalt wanneer je een hypotheek eerder aflost dan afgesproken.

Boetevrij aflossen is het extra aflossen van je hypotheek zonder dat je daarvoor een boete hoeft te betalen.

Een borgstelling is een overeenkomst die je van te voren met iemand afsluit en gaat erom dat iemand garant voor je staat. Als je bijvoorbeeld geld aan iemand leent, kun je overeenkomen dat een derde persoon garant staat voor het geld. Op die manier weet je zeker dat je je geld terugkrijgt.

Het bouwbesluit is een verzameling voorschriften waaraan bouwwerken minimaal moeten voldoen. Denk aan veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en het milieu.

Een bouwdepot is een aparte rekening waar een deel van de hypotheek op wordt gestort om verbouwingskosten te betalen. Deze kosten worden samen met de hypotheek afgelost.

Een bouwexploit is een aansprakelijkheidsstelling. Omwonenden kunnen een aannemer of opdrachtgever aansprakelijk stellen voor toekomstige schade die door de werkzaamheden is veroorzaakt.

Een bouwkundig rapport is een rapport waarin staat wat de bouwtechnische staat van een gebouw is. Als er bijvoorbeeld gebreken zijn, staan die in het rapport aangegeven.

Bouwrente is rente die je betaalt over de kosten van het bouwen van je nieuwe huis.

Een debiteur is de persoon die een schuld heeft.

Executie is de gedwongen verkoop van een woning of boedel.

Een executoriale titel is het originele stuk waarmee de geldverstrekker tot executie kan overgaan.

Een financieel adviseur geeft je advies over financiële zaken.

Financieringskosten zijn alle kosten die je betaalt voor een financiering.

Gedwongen verkoop is de verkoop van een woning wanneer de hypotheeknemer achter loopt met de betaling van de hypotheek.

Een geldgever is iemand die geld leent aan iemand anders.

Een geldnemer is iemand die geld leent van iemand anders.

K.K. is een afkorting van Kosten Koper

De koopsom is het bedrag waarvoor een woning gekocht wordt.

De levering is de overdracht van de woning van de verkoper naar de koper.

Een lineaire hypotheek is een hypotheekvorm waarbij je maandelijks aflost en rente betaalt.

LMV is een afkorting van Landelijke Makelaars Vereniging

De looptijd is de periode waarvoor een hypotheek wordt afgesloten.

Een notaris is een openbaar ambtenaar, benoemd door de overheid, die bevoegd is om authentieke akten op te maken.

Onbewoonde staat betekent dat niemand in een woning woont wanneer deze wordt gekocht.

Een onderhandse akte is een akte die is opgesteld zonder tussenkomst van een notaris.

VEH is een afkorting van Vereniging Eigen Huis.

VON is een afkorting van Vrij op naam.

VvE is een afkorting van Vereniging van Eigenaren.

WEW is een afkorting van Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen